Informacje dla studentów


 INFORMACJE DLA STUDENTÓW 

Kontakt w sprawach dydaktycznych oraz nadsyłanie prac zaliczeniowych: 

pawel.przylecki@umed.lodz.pl


Centrum Edukacji prowadzi następujące rodzaje zajęć przeddyplomowych:

Wydział Lekarski

1 rok: Podstawy profesjonalizmu akademickiego i lekarskiego - kurs obowiązkowy
2 rok: Profesjonalizm akademicki i lekarski- praktyczne aspekty komunikacji społecznej - zajęcia fakultatywne

 UWAGA! 

W r.akad. 2015/2016 zajęcia na 2 roku są obowiązkowe dla studentów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach na roku1.
Studenci, którzy uczestniczyli w zajęciach na roku 1 zaliczają kurs na roku 2 w drodze e-learningu.

4 rok: Profesjonalizm w badaniach naukowych - zajęcia fakultatywne
4 rok: Wielokulturowość w medycynie
5 rok: Praktyczne aspekty profesjonalizmu w badaniach naukowych- warsztaty - zajęcia fakultatywne


Wydział Wojskowo-Lekarski

1 rok: Podstawy profesjonalizmu akademickiego i lekarskiego - kurs obowiązkowy
6 rok: Profesjonalizm akademicki i lekarski - kurs obowiązkowy


 INFORMACJE WSTĘPNE  

  
Podręcznik zalecany dla 1 i 2 r. WL oraz 1 i 6r. WW-L:
Profesjonalizm lekarski. pod red. J.Janczukowicza. Zajęcia odbywają się w Centrum Dydaktycznym lub w Zakładzie Patomorfologii na terenie CKD przy ul. Czechosłowackiej (budynek A4) w salach na poziomie 0 (305, 327) zgodnie z
rozkładem zajęć.

 UWAGA! 

Ze względu na duża liczbę grup studenckich, zajęcia mogą być również organizowane przez Dziekanat w innych lokalizacjach (jest to niezależne od CEdMed).
Aby uniknąć spóźnień, nieobecności i 
wiążącego się z nimi stresu bardzo prosimy o sprawdzanie lokalizacji na dzień przed każdymi zajęciami na naszym rozkładzie.

Sugerujemy również wcześniejsze odnalezienie sal ćwiczeniowych aby uniknąć trudności z dotarciem na pierwsze zajęcia. Dotyczy to szczególnie zajęć zaplanowanych na terenie Zakładu Patomorfologii.

Osoby spóźnione o więcej niż 15 minut (w tym również na pierwsze zajęcia) nie są mogą uczestniczyć w zajęciach. Uprzedzamy, że jest to warunek realnie egzekwowany.

Wstępnym warunkiem uzyskania zaliczenia jest udział we wszystkich zajęciach
Szczegółowe zasady zaliczenia omawiane są na pierwszym ćwiczeniu.


Zajęcia dla pierwszego roku Wydziału Lekarskiego i Wojskowo-Lekarskiego mogą być również odrabiane w języku angielskim z grupami studentów zagranicznych.

Zapraszamy studentów do pracy ze studentami pochodzącymi z różnych krajów, kultur i religii; jest to doskonały sposób na poszerzanie swoich kompetencji kulturowych i nawiązywanie nowych znajomości.
 • Z grupami zagranicznymi można odrobić pojedyncze ćwiczenie lub cały kurs.
 • Należy odrobić ten sam numer ćwiczenia z grupą anglojęzyczną, które powinno być zaliczone z grupą polską. 
 • Zajęcia można odrabiać z dowolną grupą anglojęzyczną, mogą być to różne grupy dla każdych kolejnych zajęć.
 • Istnieje możliwość wcześniejszego odrobienia ćwiczenia (przed zaplanowanym przez dziekanat ćwiczeniem polskim).
 • Chęć odrobienia ćwiczenia należy zgłosić (i uzyskać potwierdzenie) na adres lukasz.adamus@umed.lodz.pl, podając: imię, nazwisko, numer grupy, datę ćwiczenia polskiego, datę ćwiczenia anglojęzycznego.
 • Aby znaleźć wybrać zajęcia w rozkładzie zajęć należy: 
  • odnaleźć grupę anglojęzyczną (kolor zielony, dowolna grupa oznaczona 4MD, 5MD lub 6DMD) 
  • odnaleźć odpowiedni numer ćwiczenia (znajduje się w polu „meeting #”) 

 Zasady odrabiania zajęć w grupach polskojęzycznych 

Zajęcia można odrobić z inną grupą, odnajdując w rozkładzie zajęć ćwiczenie o odpowiednim numerze.
Istnieje możliwość wcześniejszego odrobienia ćwiczenia.
Nie ma konieczności wcześniejszego zgłaszania odrabiania pojedynczego ćwiczenia z inną grupą polskojęzyczną, prosimy natomiast o uzgodnienie całkowitej zmiany grupy.


W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości odrobienia ćwiczenia, jedne zajęcia mogą być zaliczone w trybie pracy własnej lub e-learningu. Informujemy jednak, że zadanie przydzielone w takiej sytuacji, wymaga czasowego nakładu pracy nie mniejszego niż czas trwania odrabianego ćwiczenia.

We wszystkich sprawach związanych z odrabianiem zajęć, nieobecnościami i zmianami terminów zajęć prosimy o kontaktowanie się mailowe z koordynatorem dydaktyki przeddyplomowej mgr Pauliną Sobierańską- paulina.sobieranska@umed.lodz.pl

Życzymy efektywnej i twórczej nauki i pracy!
Celem zajęć z profesjonalizmu jest:

 • rozwój umiejętności świadomego i efektywnego uczenia się (metakognicja), z uwzględnieniem specyfiki studiów medycznych oraz przyszłej pracy zawodowej.
 • tworzenie kognitywnych podstaw do rozwoju profesjonalizmu zawodowego,
 • rozwój umiejętności generycznych takich jak:
- praca w zespole,
- zdolności komunikacyjne,
- umiejętności IT,
- rozwiązywanie problemów,
- samoocena potrzeb edukacyjnych,
- strategie uczenia się przez całe życie.

Cele te są zgodne z wymaganiami zawartymi w nowych Standardach Kształcenia dla Kierunku Lekarskiego (dział Nauki Behawioralne i Społeczne z Elementami Profesjonalizmu).
Zgodnie z wynikami prac naukowych, wprowadzanie do nauczania medycyny nowoczesnych metod dydaktycznych wymaga przygotowania nowych studentów (absolwentów szkół średnich, przyzwyczajonych do tradycyjnego, pedagogicznego nauczania stosowanego w przypadku osób niepełnoletnich) do samodzielnego, zgodnego z zasadami andragogiki studiowania. Wyrobienie tego typu postaw w czasie studiów umożliwi ich przeniesienie do późniejszej pracy zawodowej jako strategii ciągłego rozwoju (life-long learning, personal development planning), zgodnej z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz Procesu Bolońskiego, według których nowoczesne curriculum powinno motywować i umożliwiać studentom rozwój tego typu kompetencji.

POPRZEDNIE LATA

Zasady ustalania oceny końcowej na podstawie przygotowanej mapy myśli.

Ocena projektu: 

ELEMENTY TECHNICZNE
- zgodność przygotowanego projektu z zasadami tworzenia mapy myśli 0-5 p. 
- staranność wykonania projektu 0-5 p. 
- innowacyjność formy 0-5 p.

ELEMENTY MERYTORYCZNE 

- wyczerpujące opracowanie tematu profesjonalizmu akademickiego 0-10 p. 
- wyczerpujące opracowanie tematu profesjonalizmu medycznego 0-10 p. 
- właściwa identyfikacja relacji pomiędzy profesjonalizmem akademickim i medycznym 0-5 p. 
- innowacyjność podejścia do problemu 0-10 p.

Ocena końcowa = (punktacja za projekt) / 10 + ewentualne punkty dodatkowe za wyróżniająca aktywność w czasie zajęć (0-10 p.)

ZASADY UZYSKANIA ZALICZENIA  w roku akad. 2012/2013

Zadanie zaliczeniowe polega na rozwinięciu zdania rozpoczynającego się od słów:

„Profesjonalny lekarz...” (np.: „to....”, „jest...”, „powinien...” itp.)

 • Cały tekst nie powinien przekraczać 200 słów, przy czym o jego jakości nie stanowi długość, a zawartość merytoryczna, sposób potraktowania tematu, przejrzystość i jasność sformułowań oraz wyczerpujący i spójny opis oczekiwanych cech profesjonalnego lekarza.
 • Zdecydowanie pozytywny wpływ na ocenę będzie miało podanie pozycji piśmiennictwa, które zostały wykorzystane do opracowania zadania, nie jest to jednak element obowiązkowy. Bez względu na korzystanie ze źródeł, nadesłany tekst ma być pracą własną autora opartą na wiedzy zdobytej w czasie zajęć, własnych przemyśleniach i ewentualnie przeczytanych materiałach dodatkowych. Oczywiście prace zostaną sprawdzone pod względem zagrożenia plagiatem.
 • Plik .doc lub .docx zawierający pracę nazywamy nazwiskiem i imieniem autora/autorki np.: Kowalska_Anna.docx, a sam tekst rozpoczynamy od nagłówka zawierającego imię i nazwisko autora/autorki oraz numer grupy.
 • Zarówno nagłówek jak i pozycje piśmiennictwa nie są wliczane do limitu wyrazów.
 • Pracę należy przesłać na adres med-edu@umed.lodz.pl , tytułując e-mail: „Fakultet rok 1”.
 • Termin nadsyłania prac:10 luty 2013, g.23.59.

Przykładowe tematy zaliczeń w roku akademickim 2011/2012

Wybierz jeden z poniżej podanych tematów i napisz esej zawierający Twoje przemyślenia związane z poruszonym problemem.

Esej powinien zawierać:

 • identyfikację atrybutów profesjonalizmu związanych z przedstawioną sytuacją,
 • Twoją opinię na ten temat
 • propozycję właściwych zachowań i rozwiązań.

Nie należy zakładać, że wszystkie tematy opisują sytuacje poważnie naruszające standardy profesjonalne i nie należy przygotowywać eseju pod kątem prawdopodobnie „politycznie poprawnej” odpowiedzi. 

TEMATY

1. Firma farmaceutyczna zaprasza Cię na elegancki obiad, którego elementem będzie 30 minutowa prezentacja nowego antybiotyku.

2. Lekarze interniści praktykujący w małej miejscowości zakładają laboratorium diagnostyczne działające na zasadach spółki (przynoszące im dochody). Laboratorium to jest bardzo dobrze wyposażone i oferuje ceny badań o 10% niższe niż drugie, wcześniej istniejące laboratorium.

3. Jedyny lekarz praktykujący w malej miejscowości zbliża się do wieku, kiedy może przejść na emeryturę. Jednocześnie wie, że ze względu na uwarunkowania ekonomiczne i małą atrakcyjność regionu prawdopodobnie nie znajdzie żadnego następcy na swoje miejsce.

4. Główny autor pracy naukowej proponuje by wśród jej autorów umieścić zaprzyjaźnioną osobę, która jego zdaniem „miała duży wkład edytorski w opracowanie końcowej wersji wyników”.

5. Ordynator oddziału spotyka przypadkowo w restauracji dwóch swoich asystentów jedzących kolację z przedstawicielem firmy farmaceutycznej, obok którego na stole leża materiały promocyjne.

6. Stali pacjenci przychodni lekarskiej zgłaszają protest przeciwko planowanemu uruchomieniu w tej przychodni gabinetu dla pacjentów będących nosicielami wirusa HIV.