Rola Ajjawi, Susie Schofield
Teaching, Learning and Assessing Professionalism in Medical Education

Mentoring and Student Support in Medical Education


17-18 października 2011
Uniwersytet Medyczny w Łodzi


 

P

roblematyka nauczania i oceniania profesjonalizmu w edukacji medycznej jest na świecie od dawna uznawana za niezmiernie istotną,
a wytyczne dotyczące tych zagadnień (np. Medical students: professional values and fitness to practice – General Medical Council- Wielka Brytania)
stanowią podstawowe dokumenty wytyczające sposoby nowoczesnego kształcenia przyszłych lekarzy. Nowe polskie Standardy Kształcenia
dla Kierunku Lekarskiego opracowane w tym roku przez zespół specjalistów powołanych przez Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy
uwzględniają aspekty profesjonalizmu i umiejętności generycznych i nakładają na uczelnie medyczne obowiązek nie tylko efektywnego uczenia,
ale również sprawdzania wiedzy, umiejętności i postaw z zakresu tej domeny edukacji.

Z

 problematyką profesjonalizmu związane jest ściśle zagadnienie funkcji nauczycieli akademickich jako świadomych i nieświadomych
wzorców postaw oraz formalnych i nieformalnych  mentorów studentów. Efektywne systemy mentoringu oraz wsparcia studentów zostały
wprowadzone na wielu uczelniach medycznych, a do ich prawidłowego funkcjonowania konieczne jest odpowiednie przygotowanie kadry
naukowo-dydaktycznej. Wprowadzenie w polskich uczelniach medycznych nauczania profesjonalizmu połączone z rozwojem systemów
mentoringu z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia naszych studentów i zbliżenia efektów kształcenia do standardów
europejskich i światowych.

 


Rola Ajjawi

Rola Ajjawi rozpoczęła swoja karierę naukową w zakresie edukacji medycznej na Uniwersytecie w Sydney, kontynuowała ją na Uniwersytecie w Monash (Australia) gdzie była koordynatorem szkoleń podyplomowych z zakresu edukacji medycznej, a od tego roku pracuje w CME w Dundee gdzie przewodzi komisji do spraw rozwoju curriculum studiów magisterskich oraz komisji do spraw programów badawczych, jest też opiekunką prac magisterskich i doktorskich. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Focus on Health Professional Education (Australian and New Zealand Association for Health Professional Educators).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nauczania rozumowania klinicznego, interprofesjonalizmu w nauczaniu medycyny oraz studentów z problemami edukacyjnymi. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych oraz współautorką dwóch podręczników: „Communicating in the Health Sciences” oraz “Researching Practice: A Discourse on Qualitative Methodologies.”

Wybrane pozycje piśmiennictwa:

·         Ajjawi R & Higgs J (2011). Core component of communication of clinical reasoning: A qualitative study with experienced Australian physiotherapists. Advances in Health Sciences Education, DOI: 10.1007/s10459-011-9302-7

·         Harris A, Boyce P & Ajjawi R (2011). Clinical Reasoning Sessions: back to the patient. The Clinical Teacher, 8(1): 13-16.  

·         Ajjawi R, Thistlethwaite J, Williams KA, Ryan G, Seale JP & Carroll PR (2010). Breaking down professional barriers: medicine and pharmacy students learning together. Focus on Health Professional Education: A Multi-disciplinary Journal, 12(1): 1-10.

·         Ajjawi R (2009). Learning clinical reasoning and its communication. Saarbrücken, Germany: VDM Verlag Dr. Müller

·         Ajjawi R, Hyde S, Roberts C & Nisbet G (2009). Marginalisation of dental students in a shared medical and dental education programme. Medical Education 43(3), 238–245.

 


Susie Schofield

Susie Schofield przeszła ciekawą drogę do edukacji medycznej rozpoczynając swoją karierę naukową od fizyki, poprzez informatykę, formalne wykształcenie z edukacji i e-learningu aż do pracy edukacyjnej i badawczej w CME w Dundee. Współpracuje z lekarzami brytyjskiego National Health System odpowiedzialnymi za szkolenia przeddyplomowe. Jest także szefową kursów e-learningowych oraz wykładowcą zarówno dla studentów CME jak i dla studentów i kadry naukowo-dydaktycznej Dundee Medical School.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. tworzenia efektywnych programów rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, rozwoju umiejętności nauczania i oceniania, Problem Based Learning, klimatu edukacyjnego oraz systemów wsparcia i różnorodności środowiska medycznego.
Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych.

 Wybrane pozycje piśmiennictwa:

·         SJ Schofield, S Bradley, C Macrae, D Nathwani, J Dent. How we encourage faculty development. Medical Teacher (2010) Vol. 32, No. 11 , Pages 883-886

·         S Schofield, D Nathwani, F Anderson, R Monie, M Watson, M Davis. Consultants in Scotland: survey of educational qualifications, experience and needs of Scottish consultants. Scottish Medical Journal (2009); 54(3): 25-29

·         SJ Schofield, D Nathwani, F Anderson,M Davis. Developing a staff development session for medical teachers. HEA newsletter (2009) MeDeV 1.2

·         Survey of Scottish Associate Specialist Workforce. Available from NES, Thistle House, 91 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HE (Report)

·         Survey of Scottish Consultant Workforce. Available from NES, Thistle House, 91 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HE (Report)