ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 
PROFESJONALIZM W BADANIACH NAUKOWYCH
i
PRAKTYCZNE ASPEKTY PROFESJONALIZMU W BADANIACH NAUKOWYCH


PROFESJONALIZM W BADANIACH NAUKOWYCH - 4r. Wydział Lekarski

Zajęcia fakultatywne PROFESJONALIZM W BADANIACH NAUKOWYCH zapoznają studentów z podstawami prowadzenia badań naukowych umożliwiając im uzupełnienie w ten sposób deficytów edukacyjnych związanych z dotychczas istniejącym brakiem wymogu kształcenia w tym zakresie oraz brakiem przygotowania w czasie studiów medycznych pracy licencjackiej i magisterskiej. 
Kurs porusza cały szereg dotąd nie omawianych tematów niezbędnych do prowadzenia badań naukowych, przydatnych zarówno w czasie pracy w kołach naukowych jak i po ukończeniu studiów.


Kurs zapoznaje studentów między innymi z następującymi zagadnieniami:

  • konflikt interesów w badaniach naukowych
  • prawidłowe wykorzystywanie piśmiennictwa oraz rozpoznawanie i unikanie plagiatu 
  • teoretyczne podstawy badań naukowych 
  • zastosowanie i metodyka badań jakościowych i ilościowych 
  • tworzenie kwestionariuszy 
  • właściwa kolejność przygotowania projektu naukowego zależna od wybranego paradygmatu i metodologii badawczej 
  • przygotowanie planu badania 


Zajęcia prowadzone są w postaci seminaryjno-warsztatowej.

Studentów, którzy uczestniczą w zajęciach na roku 4 zapraszamy na fakultet prowadzony na 5 roku opisany poniżej.
Co istotne, studenci, którzy uczestniczyli w fakultecie na r.4 są zwolnieni z części powtórzeniowej zajęć na r.5. 

Kontakt e-mail: med-edu@umed.lodz.pl


PRAKTYCZNE ASPEKTY PROFESJONALIZMU W BADANIACH NAUKOWYCH - 5r. Wydział Lekarski


Kurs fakultatywny PRAKTYCZNE ASPEKTY PROFESJONALIZMU W BADANIACH NAUKOWYCH stanowi kontynuację zajęć Profesjonalizm w Badaniach Naukowych oferowanych studentom na roku 4. 
Bazując na poprzednio zdobytej wiedzy uczestnicy kursu w czysto warsztatowej formie zdobywają umiejętności analizy zagrożenia wystąpieniem konfliktu interesów w medycynie, wykrywania plagiatów, zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom badania, przygotowywania kwestionariuszy oraz podstaw recenzowania prac naukowych.

Kurs oparty jest na pracy z materiałami źródłowymi, tekstami przeznaczonymi do recenzowania i wykrywania nieprawidłowości metodycznych oraz samodzielnie opracowywanymi kwestionariuszami i planami badań naukowych.

UWAGA
Struktura zajęć została dostosowana do potrzeb zarówno studentów, którzy uczestniczyli w pierwszej części fakultetu na roku 4, jak i osób nowo zainteresowanych tą problematyką. 
Pierwsze ćwiczenie, które ma charakter podsumowania i powtórzenia najważniejszych wiadomości z poprzedniego roku nauki jest obowiązkowe tylko dla nowych uczestników zajęć. Osoby uczestniczące w poprzedniej części fakultetu mogą je zrealizować w trybie nauki własnej / e-learningu na podstawie otrzymanych materiałów dydaktycznych lub też w trybie stacjonarnym (obecność na zajęciach).

Kontakt e-mail: med-edu@umed.lodz.pl